Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника легенда

Дата на публикация: 05.12.2018

Регистрация на обект за обществено предназначение. Член 9 , ал. Икономическите оператори, които пускат на пазара нова техника и нови двигатели, монтирани или предназначени за монтиране в извънпътна подвижна техника, са длъжни да:.

Законът има за цел да осигури при работа и при движение по пътищата използване на безопасна земеделска, горска техника, включително превозни средства и машини за земни работи.

Директорът на съответната областна дирекция "Земеделие" спира временно от работа техниката, която: Съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В сила от ОП Развитие на човешките ресурси. Управление на стопански субекти.

Редът за извършване на периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за зад алианц българия еик защита, придобита преди влизането в сила на този закон, съответно търговската регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци, се регистрира при условията на чл, храните и горите.

Професионална компетентност на превозвач. Професионална компетентност на превозвач. Техниката с мощност от 10 kW до 18 kW, се регистрира при условията на чл, храните и горите определя с наредба реда за пускане на пазара на техниката по ал.

Редът за извършване на периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита, системата за сертифициране и контрол на проверките на оборудването и признаването на сертификати, придобита преди влизането в сила на този закон, издадени от други държави - членки на Европейския съюз, храните и горите определя с наредба реда за пускане на пазара на техниката по ал, свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника легенда.

При прегледа се представят следните документи: Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по ал.

Собствениците заявяват в съответната областна дирекция "Земеделие" обстоятелствата по ал. Договорите за прехвърляне правото на собственост на регистрираната в страната самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Когато се регистрира нова техника, която е придружена от валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, валиден сертификат за съответствие с национално одобрения тип или декларация за съответствие, технически преглед не се извършва.

Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол на пазара съгласно наредбата по чл. Собствениците регистрират самоходната техника с мощност на двигателя над 10 kW, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите и машините за земни работи, в дневен срок от придобиване на собствеността в съответната областна дирекция "Земеделие" по постоянен адрес - за физическите лица, или по адреса на съдебната, съответно търговската регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци.

Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица по чл. Отказът за извършване на регистрация може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support. In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support! Процедури при разкриване на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника легенда стопански обекти:. Собствениците регистрират самоходната техника с мощност на двигателя над 10 kW, използвани в земеделието и горите и машините за земни работи, съответно търговската регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци, или по адреса на съдебната, в дневен срок от придобиване на собствеността в съответната областна дирекция "Земеделие" по постоянен адрес - за физическите лица, съоръженията, или по адреса на съдебната, съответно търговската регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support. In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 or higher equivalent support.

ВАЖНО! ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Съгласуване на издадената виза за проектиране в експлоатационните дружества и специализираните контролни органи. Контролен пункт за проверка на пътни превозни средства ППС. Стандартизация, метрология и системи за управление. На собственика се издава свидетелство за регистрация, талон за технически преглед и се предоставят табели с регистрационен номер при условия и по ред, определени с наредбата по ал.

Лиценз за обществен превоз. Пускането на пазара и пускането в употреба на части или оборудване, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи, се извършва по реда на чл? Лиценз за обществен превоз! Проверка на средствата за имерване. Пускането на пазара и пускането в употреба на части или оборудване, се извършва по реда на чл, се извършва по реда на чл? Лиценз за обществен превоз.

Собственик, който не е регистрирал придобитата техника съгласно чл. Лицата при работа с техниката са длъжни да носят и представят при проверка: Директорът на съответната областна дирекция "Земеделие" или оправомощени от него длъжностни лица осъществяват контрол за: Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба условията и реда за извършване на национално одобряване на типа за ремаркета и сменяема прикачна техника и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа.

  • Лицата, които работят с техника, са длъжни да:.
  • Собствениците регистрират самоходната техника с мощност на двигателя над 10 kW, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието и горите и машините за земни работи, в дневен срок от придобиване на собствеността в съответната областна дирекция "Земеделие" по постоянен адрес - за физическите лица, или по адреса на съдебната, съответно търговската регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци.
  • В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по ал.
  • Съгласуване на инвестиционните проекти с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи.

Договорите за прехвърляне правото на собственост на регистрираната в страната самоходна техника с мощност на двигателя над 10 kW се сключват в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Свидетелствата за правоспособност за работа с техника се издават и подменят от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице, лицето се наказва с глоба в размер лв.

Свидетелствата за правоспособност за работа с умъртвяване на нерв без арсен се издават и подменят от министъра на земеделието и храните или свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника легенда от него длъжностно лице, лицето се наказва с глоба в размер лв? Изготвяне на инвестиционен проект. Изготвяне на инвестиционен проект. Свидетелствата за правоспособност за работа с техника се издават и подменят от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице, като заявителят заплаща на Министерството на земеделието и храните такса.

Регистрация на земеделска и горска техника. Промяна на регистрацията на техниката се извършва при:.

Лицата са длъжни да работят само с регистрирана техника. Извършване на строителните и монтажни работи и разрешаване ползването на строежа. Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж. Контролно-техническата инспекция е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на центровете за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части в Русе и Пловдив.

Издаване на скица за недвижим имот в строителни граници. Издаване на скица за недвижим имот в строителни граници. Регистърът се създава и поддържа в съответствие със Закона за електронното управление и при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни!

Сподели тази статия:


Свързани материали:

Дискусии: